Yeşil Hoca

İslam Dininde  Reform Isteyenlere Cevab
İslam'ın Çağımıza Verdiği Cevaplar Eserler Islamda Sarsımayan Esaslar

 

İSLÂM DİNİNDE REFORM İSTİYENLERE CEVAB

     Muhterem okuyucularımızın bir çoğu "Dinde reform olur mu ?" diye soruyorlar.
Buna cevâb veririken evvelâ şu nokta üzerinde biraz durmak lâzımdır:
Dinde reform lâzımdır, diyenler, dîni nasıl ta'rif ediyorlar? Din deyince ne anlıyorlar ?
Bugün yer üzerinde sâlikî çok olan belli başlı altı din vardır: Zerdüşt, Brahma, Buda, Yahûdiyyet, Hristiyâniyyet, İslâmiyyet.
Bunlardan hangisini kabul ediyorlar ?
Eğer İslâm dînini kasd ediyorlarsa: Dîn-i Celîl-i İslâm: bütün edyânın tekâmül-i zâhirîsi ve enfüsîsi ile zâhir olmuştur.
Evet onun için beşerriyetin bütün saâdetini kâfildir.
İmdi, dînin mutlak ta'rîfini yapalım, ondan sonra mevzûun îzâhına geçelim:
İnsanın; aslını, mebdeini, meâdını, Rabbisini bulmak aşkına "Din" denir. Bu aşk ile mücehhez olan kimseye de "dindar" denir.
İslâm dîni, saâdet-i beşeriyyeyi fevka'l-ukûl te'min etmiştir. Uluvv-i şanını anlamak isteyenler târihe mürâcaat etsinler...
Bu âzîz dînin neresinde reform olabilir?
Eğer bu dîne iftirâ ile izâfe edilmiş olan hurâfeler kasd ediliyorsa; onlar İslâm dininin malı değildir.
Dîn-i Muhammedî: bütün hurâfât ve esâtirden, aklın iğrendiği hayâlâttân ârî ve vicdân-ı beşeri bâligan mâ belâğ işbâa muktedir, bir dîn-i tabiîdir.Beşer, beşeri tâkatı ile onun neresine el sürebilir.
Dîn-i İslâm ilim ile mukâbele edilince gurûbu olmayan bir güneş doğar.
İslâm dîni ebr-i rahmet gibi kâinâta tecellî etdiği vakit, âlem başka âlem, âdem başka âdem oldu.
Lâne-i vahşet olan Avrupa, İslâm dîninin feyziyle, âkıbet âşiyân-ı medeniyyet oldu.
Evet, medeniyyeti taklîd edilen Avrupa, ilmi yalnız kiliseye inhisâr ettirip, müsbet ilim adamlarını diri diri yakarken, Dîn-i      Celîl-i İslâm:
(Talebül ılmi farîzatün alâ külli müslimin ve müslimetin): " İlmi öğrenmek , istemek her Müslüman erkeğe, her Müslüman kadına farz olmuştur" diye emrediyordu.
Bugün eksiğimiz varsa, kabahat İslâmiyet'de değil, bizim Müslümanlığımızdadır.
Bu dînin en büyük düşmanı: Bütün kötülüklerin annesi olan cehil'dir.
İslâm dîni: "Cehil fenâ ahlâka, fenâ ahlâk da inkırâza sürükler" der.
Bunun neresinde reform yapılabilir ?
"Kötülüğü taklîd, intihardır" diye ta'rif eden bir dînin neresinde reform olabilir?
Evet, yukarıda söylediğimiz gibi, İslâm dîni, tağyîr ve tahrîften evvelki bütün edyânın en müntehab bir hulâsası ve en mükemmeli , ulviyyet ve kudsiyyetçe en azîzidir ve tatbîkâtındaki kolaylık ve saâdetçe hepsinin üstündedir.