Yeşil Hoca

Zirve-i Tevhid Eserler
 

___ A L E V İ L İ K ___

          "Savâik-ı Muhrıka"dan:
          Emîrel Mü'minîn İmam Ali(K.V.), bir gün bir bir cemaatin yanından geçerken, hemen ayağa kalkdılar ve kendisine ta'zîm ve tevkirde bulundular.
          İmam Ali onlara: "Siz kimlerdensiniz?" diye sordu. Onlar: "Biz seni sevenlerden ve senin yolunda olanlardanız." Hz.Ali onlara:"Hayırda olasınız" dedikden sonra: "Siz böyle söylüyorsunuz, ama niçin ben sizin sîmâlarınızda bu sevginin ve bu bağlılığın alâmetlerini ve beşâretlerini göremiyorum" dedi.
          Hitab etdiği bu cemaat, hayâlarından dolayı, İmamın bu sözü karşısında susdular. İmamın yanından olanlardan bir zat: "Yâ Emîrel Mü'minîn! Siz Ehl-i Beyte ikram-ı hâssı ile ikram eden ve sizi sevmeyi, âyât-ı Sübhânîsiyle mü'minlere farz kılan Allah hakkı içün, bize söyler misin, sizi sevmenin ve size tâbi' olmanın alâmetleri ve vasıfları nelerdir?" dediği zaman, İmam Ali (K.V.) :
          "Bizim yolumuzda olanlar ve bize tâbi' olanlar; Hakka ârif, Allah'ın emrine âmil, doğruyu söyleyen, ehl-i fazîlet, yiyecekleri az, giyecekleri sâde, yürüyüşleri mütevâzî, Allah'a taatlarında huşûlu, ibâdetlerinde hudûlu, harama gözleri kapalı, kulakları yalnız Rablerinin ilmine açık, Allah'ın kazasına râzı. Eğer Allah onların ecellerini tayin etmemiş olsaydı, Rablerine kavuşmanın şevkı ile, ruhları bedenlerinde bir an durmazdı. Hâlık-ı a'zamı içlerinde ta'zîm eder, Hakkın gayrını, gözlerinde küçük görürler.Cenneti görmüş ve tahtlarında oturmuş gibi fehmederler ve Cehennemi de azâbını tatmış, sabretdikten sonra, felâh-ı ebedîye kavuşmuş gibi bilirler. Dünya onları ister, onlar dünyayı istemez.
          Gecelerine gelince... Diz çöküp Kur'an okurlar, onun mesellerinden ibret alırlar. Ba'zan onda, belâlarına şifâ bulurlar, ba'zan da secdelere kapanıp gözyaşları dökerek, Cebbâr-ı Azîm'i tebcil eder, ahrardan olmak içün ona iltica ederler.
          Gündüzlerine gelince... gündüzleri âlimdirler, hakîmdirler, ebrardırlar ve müttakidirler. Bütün amelleri, ivazsız garazsız Allah içündür. Yapdıklarının azına razı olmazlar, çoğunu da çok görmezler. Her zaman kendi nefislerini itham ederler. Allah korkusu ve Allah sevgisi ile kalpleri tir tir titrer.
          Onlardan herhangi birisine bakdığımız zaman, dîninde kuvvetli, hazminde yumuşak, îmânında yakîn, ilminde harîs, fehminde fakîh, hulkunda halîm, niyyetinde sağlam, varlıkda cömert, yoklukda mütehammil, meşakkatde sabırlı, ibâdetde huşûlu, herkeze karşı merhametli, ihsanında âdil, kazancında helâle tâlib, Hakk ile neşît, şehvetine sahib, ameli zikr, hemmi şükr. Geceleyin gaflet uykusundan hazer ederek uyur, Allah'ın kendisine ihsan etdiği fazlu rahmetine sevinerek uyanır. Fâniden yüz çevirir, Bâkî'ye rağbet eder. İlmi ameli ile beraberdir ve ilmi hilm iledir. Tembelliği çok az, çalışması pek çokdur. Emeli az'dır, hatadan çok çekinir. Kalbi, Rabbine şâkir, nefsine mani', dînine harisdir, gayzına hâkimdir.Komşusu kendisinden emindir. İşi kolay, kibri yokdur, sabrı âşikârdır. Zikri çok, yapdığı hayırda riyâ yokdur, hayâsından dolayı hayrı terk etmez.
          Bizi sevenler ve bize tâbi' olanlar işte bunlardır. Bunlar bizdendir ve bizimle beraberdir. Âh... onlara kavuşacağım günü hasretle beklerim."

 

*************************

 


   Ey inananlar ve istikbâlin inananların olduğuna inananlar !

   Ümidsizliğe kapılmayın. Hakikat ufkundaki saadet güneşinin doğması yakındır !..

   Dünyanın neresinde ve hangi mezhebden olursa olsun, bütün inananlara hitâb eden, sorunları çözen, gönülleri birleştirip, kardeşlik bağları ile bağlayan bir kitap !

   İnsanların dertlerine devâ , gönüllerine safâ bahşeden bir eser ... Evet, kalblere hitâb eden, gönülleri çoşturan, aynı zamanda yürekleri sızlatan bir kitap!

   Bu bir roman değil, hikâye hiç değil ... Pırıl pırıl nurları ile ve siyah sahifeleriyle gömdüğümüz bir tarih ...

   Kerbelâ olayı, öncesi ve sonrası , ciğer parçalayan manzaralariyle ...

   Allahı, Allahın Resûlûnü ve Ehl-i Beytini sevmenin ne demek olduğunu, Hz. Ali'nin; kendisini sevip, kendisine tâbi olmanın şartlarını hangi cümlelerle beyân etdiğini öğrenmek isterseniz bu kitabı okuyunuz.

   Ebu Eyyûb'il Ensâri Hz. lerine birisi gelip Cemel vak'ası ve Sıffeyn harbi hakkında bilgi istediği zaman, ona ne cevap verdiğini bilmek isterseniz ...

   Resûlullaha bir köylü arabın gelerek : " Ya Resûlullah ! Siz Allahın ipine sımsıkı sarılın, demişsiniz , " Allahın ipi nedir ?" dediği zaman Resûlullah (S.A.V.) ne cevab verdi bilmek isterseniz ...

   Hz. Ali ile , Resûlullahın ashâb-ı kirâmı arasındaki fark nedir öğrenmek isterseniz ...

   İsa Mesihin kimin arkasında namaz kılacağını merak ederseniz ?..

   Evet ... Bütün bunlara cevab istiyorsanız ve Âl-i Abâ , Oniki İmam ve Mehdi Resûl hakkında gerçekleri bilmek istiyorsanız bu kitabı okuyunuz ...