Yeşil Hoca

Amerikalıların Suallerine Cevaplar
Hutbelerim Eserler BiL  BUL  OL


     Bu kitâbın mevzu'unu teşkil eden 23 suâl, 1957 senesinde İslâm dini hakkında tedkikatda bulunan bir Amerikalı avukat tarafından Türkiye Diyanet İşlerine sorulmuş, fakat oranın yetkililerince verilen cevablar Şemseddin Yeşil Efendi (Kaddesallahü sırrehül âli) tarafından pek kifâyetsiz, hattâ bir kısmı da yanlış bulunarak kendileri bu kudsi vazifeyi üzerlerine almak mecburiyetinde kalmışlardır...

     Sorulan Sorular :

     1 - God ?
          ( Allah )
     2 - Holy Trinity ?
          ( Ekanîm-i Selase )
     3 - Jesus Christ ?
          ( Hazret-i İsâ )
     4 - The Holy Ghost ?
          ( Rûhu'l Kuds )
     5 - Revelation ?
          ( Sünûhat)
     6 - Heaven and Hell ?
          ( Cennet ve Cehennem )
     7 - Pre- Existence ?
          ( Bu Dünyaya Gelmeden Evvel ki Hayat )
     8 - Purpose Of ThisLife ?
          ( Bu Hayatın Maksadı )
     9 - Life After Death ?
          ( Ölümden Sonraki Hayat )
   10- Is it Necessary To Join Any Speacial Organization or Group of People or Believeers to
          Workship Correctly ?
          ( Doğru Bir Şekilde İbadet Edebilmek İçin Hususi Bir Teşekküle Veya Gruba Dahil Olmak Lâzım mıdır )
   11- Status Or Condition Of Non-Belivers ?
          ( Müslüman Olmayanların Durumu )
   12- Man's Relationship To God Or To Diety ?
          ( İnsanın Allah ile ve Uluhiyyetle Münasebeti)
   13- Resurrection ?
         ( Ba'sü Ba'del Mevt ?)
   14- What is Necessary for a Non Believer To Do Become Associated Or Affiliated Withyour
         Religion ?
         ( Dininize Girebilmek İçin Ne Yapmak Lazımdır ? )
   15- Good And Evil ?
         ( Hayır ve Şer ? )
   16- How is Churchfinan Ced ?
         ( Camiler Nasıl Finanse Ediliyor ? )
   17- Scripture Or Sacred Writings ?
         ( Mukaddes Yazılar )
   18- Divine Authopıty ?
         ( İlâhi Otorite )
   19- Present Day Leadership Of Your Religion ?
         (Dîninizde Bugünkü Liderlik )
   20- Miracles ?
         ( Mucizler )
   21- Is a Church Organization Necessary ?
         ( Bir mezheb için Organizasyon Zarûrî midir )
   22- Origin Of Man ?
         ( İnsanın Menşei )
   23- Prayer ?
         ( İbadet )

         Kitabın içindeki sorulardan bir tanesinin yanıtı yayınlıyoruz, arzu edenler bu eseri Sahaflarda Yeşil Kitabevinden temin edebilirler ...


      Soru 1. Allah ?
      Üstün varlık. Mutavassıt bir müslüman âlimin bundan ne anladığını açıklayın. Ayni zamanda henüz gençlik çağında bulunan bir kimsenin ne anladığını iazh edin ?

      Cevab

     Mutavassıt, ya'ni İslâmın rûhiyyâtına orta derecede vâkıf olan bir müslüman ALLAH ism-i celîn ( büyük ismin ) den: Her şey o'nun taht-ı ihâtasında ( kuşatması altında ) olduğunu, mevcûdât ve şuûnâtda ( hadiselerde ) ki tasarrufât ( sâhib olma ) ve feyz-i hayâtın ( hayat bolluğunun ) O'nun isimlerinin tecelliyyâtı ( görünüşü ) ve nurları bulunduğunu, yine ( Ehad ) olduğunu, ya'ni kesret ( çokluk ) denilen tecelliyyât ve vahdâniyyetin merci'-i mutkalı ( mutlak dönülecek yeri ) olduğunu, o zât-ı mutlakın ehadiyyeti, vahdâniyyetden bile müstağnî (doymuş) bulunduğunu, bu kadar kesret ve azamet (büyüklük) tecelliyyâtı ile zâtından bir şey eksilmediğini, kezâ (Samed) olduğunu, ya'ni bütün mevcûdâtdan müstağni, bize tâbi' olmaktan gani fakat bütün mevcudâtdaki feyizler, kitablar, senedler, ameller hep O'nun samedâniyyeti ile olduğunu, ya'ni O'nun hiçbir şeyle münâsebet ve teallûku (alâkası ) olmadığı gibi, bir şey'e tekarrüb edip ( yaklaşıp ) de ondan intifa' etmek (faydalanmak) şâibe (leke)sinde de münezzeh (temiz ) ve şânı âlî bulunduğunu, eşyadan hiçbir şey'in cüz'ü ( parçası ) olmayıp, hiç bir şey'i tevlîd (doğurma) tarîkı (yolu) ile ve infiâlât-ı bâtıne mecbûriyyrti ile bu âleme getirmediğini, O'nun, bu gibi acz ve ihtiyacdan münezzeh bulunduğunu, bu mazhariyyet (naîl olma) O'nun sırr-ı ehadiyyetini izhâr (meydana çıkarmak) içün (Kün) emrinin tecellîsinden ibâret olduğunu, kezâlik O'nun herhangi bir şeyle temâs edip kendisine muîn (yardımcı) olmak üzere bir şey tedârik etmediğini, kimse O'nu taht-ı tasarrufuna almadığını, doğmadığını, doğurmadığını, tasarrufâtında müstakıl, irâdesinde kaadir bir zât-ı mutla olup, hiç bir şey O'na küfv (eş), mils (benzer) ve nazîr olmadığını, hulâsa O'nun vücûdiyle mevcûd, sîfatiyle muhît, esmâsiyle ma'lûm af'âliyle zâhir, âsâriyle meşhûd, nuût-ı cemaliyye ve kemâliyye sâhıbi, aded manzûmesinde çiftin mukaabili olmayan bir birlikle muttasıf, Evvel, ÂHİR, Zâhir, Bâtın bir VAR olduğunu anlar, binâen'aleyh ( Lâ ilâhe illâllah ) der, kâm alır.
Gençlik çağında bulunan bir kimseye ALLAH ism-î celîli zikredilince:
Hâdisât ve tasavvurâtdan münezzeh, her şe'n (iş)de kayyûmiyyet-i zâtiyyesi meşhûd, bu âlem, bütün varlık kendisiyle kaaim ve O'nun muhabbetiyle daîm, Zât-î Sübhânîsi mahsûs olan kudret ve saltanat-ı ilâhiyyesini muhabbeten izhâr içün ilm-i ezelîsinde mevcûd olan bu nihâyetsiz âlemleri ve âlemlerde el'an çeşid çeşid hesâba girmeyen mahlûkaatı ve mevcûdâtın ekmeli olan insânı vâr eden ve o insânı mensî (unutulmuş) ve mühmel (terkedilmiş) bırakmayıp, bir gün ahvâlinin (hâllerinin), akvâlinin (sözlerinin) ef'âlinin (işlerinin) hesâbını soracağını, kendisini konuşduranın bir gün kendisiyle konuşaçağını i'lân eden, noksan sıfatlardan münezzeh, Kemâl sıfatlariyle muttasıf bir kudret-i kâmileyi anlar ...